Adatkezelési tájékoztató

Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Porsche Inter Auto Hungaria Kft.

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez
tartozó márkák iránt (a Volkswagen Konszernről és a forgalmazott márkákról részletesebb tájékoztatás
a VW AG weboldalán talál: https://www.volkswagenag.com/en/group.html). Számunkra nagyon fontos
az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk
folytatott adatkezelésről. A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. (a „Vállalat”) a személyes adatok
felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket.
Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a
személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok
által megengedett mértékben megilleti a Porsche Inter Auto Hungaria Kft.-t, az Ön alább leírt jogainak
a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön adatkezeléssel
kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Vállalatunk adatvédelemmel kapcsolatos
kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.
Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan
bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.
Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ezen Tájékoztató csak a
www.porscheinterauto.hu és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik
felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett
honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem
tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi
intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a Porsche Inter Auto Hungaria Kft., a Porsche, Bentley, Audi, Seat, Cupra, Skoda,
Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize,
a DasWeltAuto hálózat tagja.
Elérhetőségeink a következők:
cím: 1139 Budapest, Fáy utca 27.
e-mail cím: adatvedelem@porscheinterauto.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója
és az Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik
magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.
A Porsche Hungaria Kft. elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
email cím: adatvedelem@porschehungaria.hu
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.porschehungaria.hu weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal,
információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.
Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi
okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a
fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén
személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.
A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az
egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése,
tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való
összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?
Az érintett bármikor jogosult:
a.) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
b.) kérni személyes adatai helyesbítését,
c.) kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes
adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
d.) kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
e.) kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire
küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.
Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a
megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem
nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező
esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.
Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes
adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az
érintettet.
Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében
visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás
visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés
megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat,
felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz
törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok,
amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy
érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.
Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az
érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a
kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben
nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi
kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I.
pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül
kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és
megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.
Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy
egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön
lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).
Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti
elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok
biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és
elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak.
Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak
pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre
jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a
felhatalmazásuk kiterjed.
Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket
foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan
hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika
mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak
védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről
haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.
A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és
szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket,
hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a
kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne
továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az
esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó
szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.
Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit,
szoftvereit.
FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és
jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor
Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe,
levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul
veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató IX.
pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.
Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat.
Erről részletesebben a jelen Tájékoztató X. pontja szól.
VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?
Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli,
amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy
ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve, ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok
törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél
korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem
adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra
(például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak
különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más
adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos
adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén,
azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek,
megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki,
bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a Porsche Holding GmbH, a
finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Cupra,
Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek
karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás
teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell
adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche
Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről
további információt talál a jelen Tájékoztató IX. pontjában.
Új Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjármű
vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait
a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék
Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal.
Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik.
Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft.
részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.
Amennyiben Ön Vállalatunktól Porsche vagy Bentley márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek
karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás
teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell
adnunk a gépjárműgyártónak.
Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet
vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait
átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank
vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank
vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.
Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre
vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az
Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. A Vállalatunk által értékesített használt gépjárművekhez
biztosított garancia érvényesítése esetén ugyancsak átadunk személyes adatokat azon biztosító
partnerünknek (jelenleg a Real Garant Versicherung AG), amellyel Vállaltunk a használtautó garancia
szerződést kötött. A fenti esetekben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk,
hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.
Gépjármű vásárlása, valamint szervizesemények kapcsán, az importőri/nagykereskedői szerepkört
ellátó Porsche Hungaria Kft. folyamatainak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségeinek
vizsgálata, értékelése és ellenőrzése céljából az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Porsche Holding
GmbH (Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, tel.: 0662 4681-0, e-mail: holding@porsche.co.at;
www.porsche-holding.com) részére az informatikai rendszerben tárolt ügyféladatokhoz, úgy mint a
természetes személy ügyfél nevéhez, címéhez (nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél
nevéhez és székhelyének címéhez), valamint a gépjármű azonosító adataihoz a harmadik fél, a Porsche
Holding GmbH jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) jogalappal. Az audit folyamatokhoz kapcsolódó
adatkezelést a Porsche Holding GmbH önálló adatkezelőként végzi, az audit elvégzéséhez szükséges
legkevesebb, szúrópróbaszerűen kiválasztott személyes adatokat kizárólag a fenti célból, a feltétlenül
szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, kizárólag az ebből a célból meghatalmazott munkavállalói
és/vagy adatfeldolgozói által, és kizárólag a szükséges ideig, de legfeljebb 4 évig tárolja az audit
dokumentáció részeként, amennyiben szükség mutatkozik a hozzáférésen túl az adatok rögzítésére is.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ezért az
érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. További részletes tájékoztatás a Porsche Hungaria Kfttől, illetve a Porsche Holding GmbH-tól kérhető.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak
Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz
igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott
adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatkezelő ezt a listát
folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely
adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.
Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési
intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az
adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott
személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át
harmadik felek részére.
Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező
munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása), kárkalkuláció és gépjármű-értékelés, valamint
marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a
Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és
marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű
kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános
adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,
(i) a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez
kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási
szolgáltatást kíván igénybe venni);
(ii) amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy
szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
(iii) ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez
kifejezetten hozzájárult.
A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott
ideig való megőrzésére.
A következő pontokban a különböző jogalapok szerint folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját
és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy
személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez
tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy
felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni. Az ajánlat- vagy
felvilágosításkérés érkezhet külső forrásból, különösen a Volkswagen Konszernhez tartozó valamely
vállalattól is, amennyiben az Ön által kért ajánlattétel vagy felvilágosítás megadásában Vállalatunk tud
Önnek segítséget nyújtani (így például Connect szolgáltatás igénybevétele esetén a gépjármű
gyártójától, például tesztvezetésre történő jelentkezés esetén pedig az Audi, Seat, Cupra, Skoda,
Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik magyarországi nagykereskedőjétől, a
Porsche Hungaria Kft.-től).
Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.
Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez
Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges
időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.
IX.1.2. Gépjármű-vásárlás
Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait
(név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint
a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.
Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez
Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia
szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de
legfeljebb 13 évig tároljuk.
Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a
mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás
üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.
Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát
két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti.
A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag
a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel.

IX.1.3. Szerviz esedékességre vonatkozó értesítés a garanciális időszak alatt
Az Ön tulajdonában vagy használatában álló gépjárműre vonatkozó garancia időtartama alatt Önt a
gépjármű adásvételi szerződésben megadott telefonos elérhetőségén (telefonon vagy sms-ben)
megkereshetjük a szerviz időpont esedékességére történő figyelmeztetéssel és szerviz időpont
foglalással kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a jótállás vagy kiterjesztett garancia időszaka alatt a
garanciális szerviz intervallum elmulasztása a garancia elvesztésével járhat, a fenti megkereséssel
célunk annak biztosítása, hogy az adásvételi szerződés alapján biztosított jogosultságaival a jótállás és
a garancia teljes ideje alatt élhessen.
Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése.

IX.1.4. Szervizszolgáltatással kapcsolatos igénybejelentés
Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatással kapcsolatban kérdéssel, vagy ezen
szolgáltatásokra vonatkozó igénnyel fordul a Volkswagen Konszern valamely vállalatához (például a
gyártóhoz a gépjárműben elérhető Connect szolgáltatások használatával), úgy a megkeresés során
megadott adatokat (azonosító adatok, kapcsolatfelvételi adatok, megkeresés tárgya) kezeljük.
Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása, szervizigény esetén a
szervizszolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez szükséges lépések megtétele.
Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez
Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges
időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk

IX.1.5. Szerviz-esemény
Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe Vállalatunknál, a
szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait
kezeljük.
Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.
Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez
Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések
elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok
érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.
Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a
mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás
üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.6. Tartozék- és alkatrészvásárlás
Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol, a számlán szereplő adatait (név,
lakcím) kezeljük.
Az adatkezelés célja a számlázás.
Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az
azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően
(jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)

kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén, továbbá jogszabályi
kötelezettségen alapuló adatkezelések
Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők
jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak
arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.
Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a
leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről, továbbá a jogszabályi kötelezettségen alapuló
adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók
A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett
gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű
tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria
Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól
(jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön
adatait.
Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és
visszahívása az Ön biztonsága érdekében.
Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó
követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere
Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft.
jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.
Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.
Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Műszaki vizsgáztatás
Vállalatunk a gépjárművek műszaki vizsgáztatása és környezetvédelmi felülvizsgálata során kezeli az
Ön személyazonosító adatait, valamint a gépjármű azonosításához, futásteljesítményének
rögzítéséhez szükséges adatokat.
Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.
Az adatok megőrzésének időtartama: 5 év

IX.2.4. Ügyfél-elégedettség mérése
Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a
gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche
Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve
gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.
Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb
felmérése.
Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.5. Szerződésen kívüli károkozás
Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk
számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett
gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz,

Vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím,
telefonszám, e-mail cím).
Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.
Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés
elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól
függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.6. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés
Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ
el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott
bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti
szerződés megkötése, illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő,
anyja neve, vezetői engedély száma, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel
olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott
adatait kezelni, valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.
Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.
Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés
elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli
iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak
megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik
év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.
Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel
kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név,
lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.2.7. Rendezvényeken készített fénykép- és videofelvételek
A Vállalat által szervezett egyes rendezvényeken fénykép- és videofelvételeket készít. A
rendezvényeken készített fénykép- és videófelvételeket a Vállalatunk megőrzi, és nyomtatott
kiadványokban és/vagy a Vállalatunk online felületein közzéteszi.
Az adatkezelés célja a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. arculatának és brandjének, ismertségének
marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és
videófelvételek készítése és felhasználása.
Kezelt személyes adatok köre: az érintett képmása és hangja.
A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig.

IX.2.8. Szerződéses kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése
Vállalatunk az üzleti partnereivel kötött szerződésben, illetve annak teljesítése során megadott
kapcsolattartók személyes adatait (tipikusan: név, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail, munkahelyi
telefonszám) kezeli.
Az adatkezelés célja a szerződés végrehajtása: a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. a szerződéses
partner által a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a Porsche Inter
Auto Hungaria Kft. és a szerződéses partner közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a
szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.
A személyes adatok megőrzésének ideje: a fenti cél megvalósulásáig, de legfeljebb a partnerrel kötött
szerződés megszűnésétől számított 5 évig (amelyik a rövidebb).

IX.2.9. Céges ügyfeleknek a megadott kapcsolattartó vagy kapcsolattartási e-mail cím útján
küldött marketing megkeresések
Vállalatunk időről időre kifejezetten céges ügyfeleknek szóló marketing tartalmú e-mail üzeneteket
küldhet ezen ügyfélköre részére. A céges ügyfeleknek szóló megkereséseseket Vállalatunk a céges
ügyfeleinkhez megadott kapcsolattartási e-mail címre küldi.

Az adatkezelés célja a céges ügyfeleknek szóló marketing üzenetek, a céges ügyfélkört érintő speciális
ajánlatok ismertetése útján Vállalatunk üzleti érdekeinek, értékesítésének előmozdítása, valamint céges
ügyfeleink igényeinek minél magasabb minőségű kiszolgálása.
Az adatok megőrzésének időtartama: az ügyfélkapcsolat időtartama, valamint ennek megszűnését
követően legfeljebb 1 év.

IX.2.10. Kamerás megfigyelés
Vállalatunk a székhelyéül szolgáló irodahelyiségekben (1139 Budapest, Fáy u. 27.), valamint
valamennyi telephelyén kamerás megfigyelést végez, amelyhez kapcsolódóan Vállalatunk a látogatók
személyes adatát (képmását) kezeli.
Az adatkezelés célja a vagyonvédelem, üzleti titkok védelme, illetéktelen belépés megakadályozása, a
Vállalatunk vagyona és/vagy üzleti titkai ellen irányuló jogsértések észlelése, az elkövető azonosítása,
jogsértő cselekmények megelőzése, szükség esetén azok bizonyítása.
A kamerák felvételeinek megőrzési ideje legfeljebb 30 nap.

IX.2.11. Kiemelt ügyfeleknek, partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak szóló exkluzív
megkeresések
A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. kiemelten fontos meglévő és esetleges jövőbeli ügyfeleinek és üzleti
partnereinek üzleti vezetőivel, kapcsolattartóival időről időre kapcsolatba léphet egyes üzleti vagy
közéleti eseményekre szóló meghívásuk érdekében. Az ilyen megkeresések érdekében az érintett
meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek és üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak
személyes adatait (név, cím, telefonszám, munkahely, beosztás/pozíció) kezeljük.
Az adatkezelés indoka: a meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek, üzleti partnerek üzleti vezetőinek,
kapcsolattartóinak megkeresése exkluzív eseményekre, rendezvényekre történő meghívás érdekében.
Az adatok megőrzésének időtartama: fennálló üzleti kapcsolat esetén az ügyfélkapcsolat időtartama,
valamint ennek megszűnését követően legfeljebb 1 év, reménybeli üzleti kapcsolat esetén az első
kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 5 év.

IX.2.12. Fogyasztói panaszkezelés
Fogyasztói panasz esetén, amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
panasz azonnal nem orvosolható, vagy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja alapján fogyasztónak minősülő személy a panasz kezelésével nem
ért egyet, úgy az Fgytv. 17/A. § (3) bekezdése szerint Vállalatunk panaszkezelési jegyzőkönyvet vesz
fel.
A panaszfelvételi jegyzőkönyv az Fgytv. előírásaival összhangban tartalmazza a fogyasztó név- és
lakcímadatát, aláírást. Előfordulhat továbbá, hogy a panasz részletes leírása, esetleges bizonyítékok
vagy iratok bemutatása során olyan további adatok kezelésére kerül sor (pl. alvázszám), amelyek
szükségképpen összefüggenek a panaszkezeléssel. Az ilyen módon bemutatott iratok, dokumentumok
és egyéb bizonyítékok jegyzékét szintén rögzítenünk kell.
Az adatkezelés indoka: az Fgytv. 17/A. § alapján meghatározott jogszabályi kötelezettség teljesítése, a
telefonszám és e-mail cím adatok vonatkozásában pedig Vállalatunk jogos érdeke. Utóbbi adatok
kezelését Vállalatunk hatékony és gyors panaszkezeléséhez fűződő érdeke igazolja.
Az adatkezelés célja: a fogyasztó panaszbejelentésének kivizsgálása, továbbá a kapcsolatfelvétel az
panasz kivizsgálásával összefüggésben felmerülő egyes kérdések tisztázása, valamint a
panaszkezelési eljárás eredményéről való tájékoztatás érdekében.
Adatok megőrzésének időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott választ azok
keletkezésétől számított 3 évig őrizzük.

IX.2.12. Üzleti partnerek panaszkezelése
Vállalatunk az üzleti partnerek részéről érkező panaszokat panaszfelvételi űrlap alapján vizsgálja ki. A
panaszkezelési űrlapon az üzleti partner kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, aláírását és e-mail
címadatát kezeljük. Előfordulhat továbbá, hogy a panasz részletes leírása, esetleges bizonyítékok vagy iratok bemutatása során olyan további adatok kezelésére kerül sor (pl. alvázszám), amelyek
szükségképpen összefüggenek a panaszkezeléssel.
Az adatok kezelésének jogalapja Vállalatunk jogos érdeke, amely a hatékony és gyors
panaszügyintézésben áll.
Az adatkezelés célja a panaszbejelentés kivizsgálása, továbbá a kapcsolatfelvétel az panasz
kivizsgálásával összefüggésben felmerülő egyes kérdések tisztázása, valamint a panaszkezelési
eljárás eredményéről való tájékoztatás érdekében.
Adatok megőrzésének időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott választ azok
keletkezésétől számított 3 évig őrizzük.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések
Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím)
automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új
termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és
jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az
adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.
A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk
a.) az ügyféllel vagy valamely nyereményjáték esetén játékossal szemben fennálló, szerződésen
vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
b.) az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak
megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a
visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
c.) a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban
eljáró hatóság) részére továbbítsa;
d.) az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing)
végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az
általuk kiválasztott módon;
e.) az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi
kapcsolatfelvételek alkalmával;
f.) az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.
Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési
hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő
szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás
Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál
rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott
megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált
döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok
alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett
személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl.
családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A
profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok
kidolgozása.
Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett
adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek
Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és
alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra
elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.3 Piackutatás
Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon
tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése
érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták
hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és
lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a
válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett
kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.4. Tesztvezetés
Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül,
nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és vezetői engedélye számát, születési helyét és idejét,
valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a
megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató IX.2.5. és IX.2.6. pontjait).

IX.3.5. Nyereményjáték
Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban
meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából.
Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását
követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos
esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével
kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.6. Jótékonysági akciók
Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb
általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

IX.3.7. Rendezvényekre történő jelentkezéshez és regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
Amennyiben Ön a Vállalatunk által szervezett valamely rendezvényen részt kíván venni, és a
rendezvényre Ön jelentkezik vagy regisztrál, úgy a résztvevők várható létszámának felmérése, a
beléptetés és a személyes részvétel szervezése, valamint ezekre tekintettel kapcsolattartási célból
kezeljük az Ön által megadott személyazonosító (pl. név, gépjármű alvázszáma egy adott márkájú
gépjármű tulajdonosai vagy használói részére szervezett esemény kapcsán) és kapcsolatfelvételi (email cím, telefonszám, levelezési cím, a kapcsolattartás módjától függően) adatokat.
Egyéb adatkezelési cél hiányában a fenti célból kezelt adatokat az adott rendezvényt követően
haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül töröljük.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?
Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű
szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.
Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb
ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi
a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak,
amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel
megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.
A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?
A kezelt adatokat a Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint a jelen Tájékoztatóban megjelölt
adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik
ellátásához szükséges.

2023.09.29.

Porsche Inter Auto Hungaria Kft.

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről

Adatkezelési helyzet

Kezelt
adatok

Adatkezelési
cél

Jogalap

Megőrzési
idő

Ajánlatkérés, általános érdeklődés

Az Ön által megadott azonosító adatok

Ajánlatadás, megkeresés
megválaszolása

A szerződéskötés előkészítése

12 hónap (egyéb hozzájáruláson vagy
szerződésen alapuló adatkezelés hiányában)

Gépjármű-vásárlás, Mobilitásgarancia,
jótállás és hibás teljesítésen alapuló egyéb igények érvényesítése

Név, lakcím, születési hely és idő,
anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai

Szerződés teljesítése és számlázás

Szerződés teljesítése

A jótállási idő és a hibás teljesítésen
alapuló igények érvényesítésének határideje, de legfeljebb 13 év; számviteli
bizonylat esetén a mindenkori, jogszabályban előírt megőrzési idő

Szerviz esedékességre vonatkozó
értesítés a garanciális időszak alatt

Név, telefonszám, e-mail cím

A gépjárműhöz kapcsolódó garancia
érvényességének biztosítása

Szerződés teljesítése

A jótállási idő és a hibás
teljesítésen alapuló igények érvényesítésének határideje

Szerviz-esemény

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím,
gépjármű adatai

Megrendelt javítás elvégzése

Szerződés teljesítése

A jótállási idő és a hibás
teljesítésen alapuló igények érvényesítésének határideje, de legfeljebb 3 év;
számviteli bizonylat esetén a mindenkori, jogszabályban előírt megőrzési idő

Tartozék- és alkatrész-vásárlás

Név, lakcím

számlázás

Szerződés teljesítése

számviteli bizonylat esetén a
mindenkori, jogszabályban előírt megőrzési idő

Visszahívási akciók

Név, lakcím, alvázszám

Gépjármű tulajdonosának azonosítása,
biztonsági kockázat megszüntetése

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

a visszahívás okából fakadóan
keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb
10 év

Motorcsere

Név, lakcím, motorszám, gépjármű
adatai

Jogszabályi kötelezettség

Jogszabályi kötelezettség

10 év

Műszaki vizsgáztatás

Név, lakcím, születési hely,
születési idő, a gépjármű adatai

Jogszabályi kötelezettség

Jogszabályi kötelezettség

5 év

Ügyfél-elégedettség mérése

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím,
gépjármű adatai

Termékek és szolgáltatások
fejlesztése, fogyasztói visszajelzés

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

12 hónap

Szerződésen kívüli károkozás

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

igényérvényesítés

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

A követelés elévülésének ideje vagy
legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított 5 év

Bírság,
pótdíj továbbszámlázása, hatósági megkeresés

Név, lakcím,
illetve a hatóság által igényelt adatok

Követelés
behajtása

Mérlegelésen
alapuló jogos érdek, illetve jogszabályi kötelezettség

A követelés
elévülésének ideje, illetve számviteli bizonylatok esetében a mindenkori,
jogszabályban előírt megőrzési idő

Rendezvényeken készített fénykép- és
videofelvételek

Képmás és hang

Marketing tevékenység

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

Az érintett tiltakozásáig

Szerződéses kapcsolattartók személyes
adatainak a kezelése

Név, munkahelyi cím, munkahelyi
e-mail, munkahelyi telefonszám

Szerződéses partnerrel történő
kapcsolattartás

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

A cél megvalósulásáig, de legfeljebb
a partnerrel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig (amelyik a
rövidebb)

Céges ügyfeleknek a megadott
kapcsolattartó vagy kapcsolattartási e-mail cím útján küldött marketing
megkeresések

E-mail cím

Marketing tevékenység

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

Az ügyfélkapcsolat időtartama,
valamint ennek megszűnését követően legfeljebb 1 év.

Kamerás megfigyelés

Képmás

Vagyonvédelem, üzleti titkok védelme,
illetéktelen belépés megakadályozása, a Vállalatunk vagyona és/vagy üzleti
titkai ellen irányuló jogsértések észlelése, az elkövető azonosítása,
jogsértő cselekmények megelőzése, szükség esetén azok bizonyítása

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

Legfeljebb 30 nap

Kiemelt ügyfeleknek, partnerek üzleti
vezetőinek, kapcsolattartóinak szóló exkluzív megkeresések

Név, cím, telefonszám, munkahely,
beosztás/pozíció

Meglévő és esetleges jövőbeli
ügyfelek, üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak megkeresése
exkluzív eseményekre, rendezvényekre történő meghívás érdekében

Mérlegelésen alapuló jogos érdek

Fennálló üzleti kapcsolat esetén az
ügyfélkapcsolat időtartama, valamint ennek megszűnését követően legfeljebb 1
év, reménybeli üzleti kapcsolat esetén az első kapcsolatfelvételt követő
legfeljebb 5 év

Automatizált döntéshozatal és
profilozás

Név, lakcím, születési hely és idő,
telefonszám, e-mail cím

Egyediesített ajánlatok kidolgozása

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Új termékajánlat, akciók hírlevelek

Név, lakcím, születési hely és idő,
telefonszám, e-mail cím

üzletszerzés

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Piackutatás

Név, lakcím, születési hely és idő,
telefonszám, e-mail cím

üzletszerzés

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

Tesztvezetés, gépjárműbérlet

Név, lakcím, születési hely és idő,
telefonszám, e-mail cím, vezetői engedély adatai

Üzletszerzés, esetleges
igényérvényesítés, jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Hozzájárulás; mérlegelésen alapuló
jogos érdek; jogszabályi kötelezettség

Igényérvényesítés esetén követelés
elévülésének ideje, illetve számviteli bizonylatok esetében a mindenkori,
jogszabályban előírt megőrzési idő

Nyereményjáték

Név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím

Üzletszerzés; nyeremény átadása

Hozzájárulás

Esetleges követelés elévülési ideje

Jótékonysági akciók

Név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím

üzletszerzés

Hozzájárulás

A jótékonysági akció megvalósulását követő 30 nap

Panaszkezelés fogyasztók esetében

Név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, panasz részletezése során
megadott adatok, aláírás

Panaszbejelentés gyors és hatékony kivizsgálása

Jogszabályi kötelezettség; jogos érdek

Panaszfelvételtől, illetve az arra adott válasz keletkezésétől számított
3 év

Panaszkezelés üzleti partnerek esetében

Név, telefonszám, e-mail cím, panasz részletezése során megadott adatok,
aláírás

Panaszbejelentés gyors és hatékony kivizsgálása

Jogos érdek

Panaszfelvételtől, illetve az arra adott válasz keletkezésétől számított
3 év

Adatfeldolgozók listája

Adatfeldolgozó elnevezése és
székhelye

Adatfeldolgozási tevékenység jellege

Assistance 7/24 Kft.

6729 Szeged, Palánkai utca 7.

Autómentés

Autófrance Kft.

6791 Szeged, Díszlet u 3.

Autómentés

CAR HAULER Szolgáltató Kft.

1119 Budapest, Csorbai u. 26/b.

Autómentés

Dimeth Balázs Ferenc e.v.

1173 Budapest, Pest út 130-136 D.
4/15

Rendezvényeken mozgóképi anyag készítése

Exam Consulting Kft.

1044 Budapest, Ezred utca 2.

Kamerarendszer
üzemeltetése

H3 Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató
Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 12.
fsz.2.

Rendezvény-regisztráció lebonyolítása,
informatikai szolgáltatások

Hamu és Gyémánt Média Kft.

1016 Budapest, Lisznyai utca 88.

Nyomtatott média előállítása és terjesztése

Hirling Bálint e.v.

2600 Vác, Mária utca 11.

Rendezvények képi dokumentálása

Médi-AMI Kft.

1091 Budapest, Üllői út 181.

Elektronikus hírlevél előállítása és terjesztése

Patent Biztonságtechnika Kft    

9024 Győr, Mécs László utca 7.

Kamerarendszer karbantartás

Patent Védelem Security Kft.

9024 Győr, Mécs László utca 7.

Élőerős vagyonvédelmi tevékenység ellátása

Pentalarm Kft.

2800 Tatabánya, Szelim utca 105.

Kamerarendszer üzemeltetés

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Németország (DE), 71634 Ludwigsburg,
Porschestraße 15 – 19.

Informatikai üzemeltetési szolgáltatások

Porsche Central and Eastern
Europe s.r.o.

Csehország (CZ), 15800 Prag- Jinonice,
Radlická 751/113e

Informatikai üzemeltetési szolgáltatások

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

1139 Budapest, Fáy utca 27.

Informatikai üzemeltetési
szolgáltatások; nyomtatott és elektronikus hírlevelek előállítása,
terjesztése; ügyfélelégedettség mérés

Porsche
Informatik GmbH

5020 Salzburg
Louise Piëch Strasse 9.

Informatikai üzemeltetési
szolgáltatások

Porsche Ingatlankezelő Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 27.

Élőerős vagyonvédelmi tevékenység ellátása

Szabó Attila e.v.

2800 Tatabánya, Béla király
körtér 23. 

Autómentés

Topál Péter

1141 Budapest, Öv utca 85/B.

Biztosítási követeléskezelés

VBK Consulting Kft.

1022 Budapest, Bimbó utca 62.

Autómentés

Vaya Travel Utazási Iroda Kft.

1037 Budapest, Montevideo utca 5.

Utazásszervezés