Porsche Buda Google értékelés kampány

Játékszabályzat

1. A játék szervezője:

 

A játékot a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Buda telephely (székhely: 1117 Bp., Prielle Kornélia u. 45.) szervezi (továbbiakban: „Szervező”).

Cg.: 01-09-907324
Adószám: 14515239-2-44

2. Részvételi alapfeltételek:

A játékban részt vehet minden 18. évét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel és érvényes személygépkocsi-vezetői engedéllyel rendelkező természetes személy (továbbiakban: „Játékos”), aki meghívást kapott a Szervezőtől a játékban való részvételre papír alapú szórólap vagy e-DM formájában, és a 4. pontban meghatározott időtartam alatt részt vesz a Porsche Buda tippjátékában (továbbiakban: „Játék”).

Kizárások

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, a vele egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek és azoknak a Ptk. 8:1. §. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azok, akik nem kaptak meghívást a Szervezőtől a játékban való részvételre.

3. A Játék:

3.1.A részvétel alapfeltételeinek megfelelő Játékos jogosulttá válik a Játékban való részvételre. Ennek során a Játékosnak értékelnie kell a Porsche Budát a Google felületen.

3.2. A Játékosnak az értékelést a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a Google felületen, a Porsche Buda neve alatt kell értékelnie, bejelentkezve a Google fiókjába. Egy Játékos több értékelést is jogosult leadni.

3.3 A Játékban való részvétel önkéntes, amellyel a Játékos automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot, az adatkezelési tájékoztatókat, továbbá feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvételt a Szervező a www.porschebuda.hu weboldalon vagy annak aloldalain a Játék végétől számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan kijelenti, hogy a megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

További felvilágosítás a Játékról a pcsanyi@porschebuda.hu e-mail címen kérhető.

4. A Játék időtartama:

5. A nyertes kiválasztása:

Azon Játékos válik jogosulttá a 7. pontban leírt nyereményre, aki a Google felületen értékel a játék időtartama alatt. A Szervező az értékelők között sorsolással választja ki a nyertest.

6. A Játék végeredményének közzététele:

Eredményhirdetés:

A Szervező a Játék végeredményét a porschebuda.strikingly.hu weboldalon teszi közzé, a nyertes Játékos neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) feltüntetésével.

7. A nyeremény és annak átadása:

7.1. A Játékban a 3. pontban leírtak szerint a kisorsolt értékelő Játékos nyereménye egy kiválasztott személygépkocsi hétvégi tesztvezetése, amely nyereményt a Szervező a Porsche Buda vevőszolgálatán adja át a nyertesnek a nyertessel történő sikeres kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül. A nyertes Játékosnak a nyeremény átvételekor be kell mutatnia érvényes személygépkocsi-vezetői engedélyét, a nélkül nem jogosult a nyeremény átvételére. A nyeremény pontos részleteiről a Szervező nyújt tájékoztatást a nyertesnek.

7.2. A Szervező a Játék nyertesét az eredményhirdetést követően 30 napon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos Játékban megadott elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertes az általa megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményéről. A Szervező a nyertes Játékost a Játék időtartamát követő 30. napig legalább 5 alkalommal kísérli meg elérni. A Játék nyertesének a nyereményre való jogosultsága 30 nap után elévül. Amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem jogosult a nyereményre vagy a nyereményt bármely okból nem tudja igénybe venni, úgy a nyeremény új sorsoláson kiválasztott, másik értékelő Játékosra száll át.

8. Nyereményadó:

A nyereményekhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A nyertes Játékos a Játékban történő részvétellel feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adózáshoz szükséges személyes adatait a Szervező a nyeremény adójának bevallása, megfizetése körében az ahhoz szükséges mértékben és ideig felhasználja és kezelje. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményben való részesülés elengedhetetlen feltétele, hogy a Szervező által, a nyeremény helyszínen történő átadásakor az adókötelezettség teljesítésével összefüggő formanyomtatványt a helyszínen a Szervező képviselője részére kitöltve és aláírva átadja.

9. Egyéb:

A Szervező kizár minden féléje irányuló kártérítési felelősséget, illetve a Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatos mindennemű felelősséget. A Szervező felelőssége kizárt a rajta túlmutató technikai hibákért is

10. Adatvédelmi irányelvek:

Adatkezelési tájékoztató Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Buda telephely

A személyes adatainak elküldésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a szervező Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Buda telephely (székhely: 1117 Bp., Prielle Kornélia u. 45.), a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27., marketing@porscheinterauto.hu), valamint a Porsche Hungaria Kft. nagykereskedő (1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) szolgáltatásnyújtás, piackutatás és folyamatos kapcsolattartás céljából kezelje, és ajánlataikkal, promócióikkal a későbbiekben megkeresse. Hozzájárulását – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – bármikor visszavonhatja, a fent jelzett címekre küldött elektronikus vagy postai levélben, neve, címe, e-mail címe megjelölésével. Az adatkezelés részleteiről a www.porschehungaria.hu/adatkezelesi_szabalyzat tartalmaz tájékoztatást.

A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 04255-0001.